Skip to main content

StructureGroup

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen StructureGroup BV en
een opdrachtgever waarop StructureGroup BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan,
indien en voorzover deze schriftelijk met StructureGroup BV zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen van StructureGroup BV zijn vrijblijvend en gelden tot 90 dagen na dagtekening. StructureGroup BV
isslechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 90 dagen
wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht StructureGroup BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle door StructureGroup BV opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk
anders is aangegeven.
3.2 Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden,
uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij StructureGroup
BV bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde
werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn
reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Uitvoering
4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan StructureGroup BV aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de gegeven opdracht, tijdig aan StructureGroup BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht
benodigde gegevens niet tijdig aan StructureGroup BV zijn verstrekt, heeft StructureGroup BV het recht de uitvoering
van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2 StructureGroup BV heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door
inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
4.3 Alle door StructureGroup BV genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
4.4 Verzuim van StructureGroup BV op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet op dan
nadat StructureGroup BV per aangetekende brief in gebreke is gesteld, waarbij StructureGroup BV een redelijke
termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
4.5 De inspecties en adviezen zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder
normale omstandigheden bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. Het betreft
een momentopname, waarbij uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen kunnen worden gerapporteerd. Er
worden geen specialistische onderzoeken uitgevoerd, noch metingen verricht, noch berekeningen uitgevoerd, noch
onderdelen verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen
beoordelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Er wordt tijdens de inspectie niet specifiek naar
milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende
materialen wordt onder andere verstaan asbest en olietanks.
4.6 De opdrachtgever garandeert StructureGroup BV vrije toegang tot het te inspecteren object en de te inspecteren
onderdelen. Voor alle inspecties geldt dat deze onder veilige omstandigheden moeten kunnen worden uitgevoerd,
onder andere conform de eisen welke worden gesteld in de Arbowetgeving. Bij onveilige omstandigheden zullen de
werkzaamheden worden gestaakt, dit ter beoordeling aan de medewerkers van StructureGroup BV
4.7 De in een rapportage, kostenraming, onderhoudsplanning of welke rapportagevorm dan ook aangegeven kosten zijn
globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting.
Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen
geen rechten worden ontleend. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.8 Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de rapportages worden uitsluitend door StructureGroup BV aangebracht.
4.9 Rapportages worden digitaal in pdf-formaat aangeleverd. Indien schriftelijk is overeengekomen dat er papieren
versies worden aangeleverd, dan ontvangt opdrachtgever deze standaard in 2-voud, tenzij schriftelijk afwijkend is
overeengekomen. StructureGroup BV is bereid tegen vergoeding extra papieren rapportages aan de opdrachtgever
te verstrekken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 StructureGroup BV zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en StructureGroup BV behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten.
5.2 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het eerste lid, de door de fabriek gestelde
garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door StructureGroup BV eveneens geen garantie
verstrekt.
5.3 StructureGroup BV is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn,
noch voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, opdrachtgever en/of derden
verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.
5.4 Een door StructureGroup BV uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een
garantiedekking c.q. een garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en/of aanvullende verzekering
voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.
5.5 StructureGroup BV is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste
kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, tekeningen, omissies in inspecties en inspectierapporten en/of
schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages afkomstig van door haar
ingeschakelde derden of opdrachtgever zelf.
5.6 StructureGroup BV is in verband met de uitvoering van opdrachten niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de
opdrachtgever of derden. De opdrachtgever vrijwaart StructureGroup BV voor iedere door derden gestelde
aansprakelijkheid ter zake.
5.7 In alle gevallen waarin StructureGroup BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding, is de aansprakelijkheid te
allen tijde in totaliteit beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de
StructureGroup BV afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
5.8 Indien om welke reden dan ook de genoemde verzekering niet tot uitkering over kan c.q. zal gaan is iedere
aansprakelijkheid van StructureGroup BV beperkt tot het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit tot een maximum van € 50.000,00.
5.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ingeval er sprake is van opzet of grove schuld zijdens StructureGroup
BV
5.10 Indien StructureGroup BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding is zij gerechtigd de schade op eigen kosten
te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te laten herstellen.

Artikel 6: Overname personeel
6.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, zoals benoemd onder artikel 1.1 van deze
algemene voorwaarden, alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens goed schriftelijk
overleg ter zake heeft plaatsgehad met StructureGroup BV, medewerkers van StructureGroup BV of van
ondernemingen waarop StructureGroup BV ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die
betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst (hierna te noemen: “de medewerker”), in dienst
nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
6.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever aan
StructureGroup BV een direct opeisbare – en niet voor matiging vatbare – boete van zes bruto maandsalarissen van
de medewerker in kwestie. Voor zover StructureGroup BV meer schade lijdt, heeft zij naast de boete, recht op
aanvullende schadevergoeding.

Artikel 7: Betaling en tarieven
7.1 De door StructureGroup BV uit te voeren diensten worden aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger
gefactureerd conform de aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afzonderlijk bevestigde tarieven en
eventueel van toepassing zijnde meerprijzen, waarbij reistijd als gewerkte uren wordt beschouwd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
7.2 De door StructureGroup BV gemaakte extra kosten, zoals huur van apparatuur en kosten met betrekking tot het
inschakelen van materialen en apparatuur zullen worden doorbelast aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk afwijkend
is overeengekomen.
7.3 Het op verzoek van opdrachtgever aanvullen of wijzigen van de opdracht wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
7.4 StructureGroup BV behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te passen conform het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november vastgesteld door het CBS. Een aanpassing als
hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven
zouden worden aangepast.
7.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging ten laste of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van StructureGroup BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de
opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 8: Opzegging, opschorting en beëindiging
8.1 Bij het aangaan van een overeenkomst voor het leveren van diensten voor een bepaalde periode eindigt de
overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode,
zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
8.2 Opzegging van de overeenkomst, eerder dan wanneer de in de overeenkomst vermelde contractperiode afloopt, kan
uitsluitend na wederzijds goedvinden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Een
verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij door partijen schriftelijk anders is
overeengekomen.
8.3 StructureGroup BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- er sprake is van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of beslaglegging ten laste van
opdrachtgever.
Alsdan heeft StructureGroup BV het recht om – naar keuze – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van het haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
8.4 De ontbinding als bedoeld in het vorige lid dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven met bericht van
ontvangst of deurwaardersexploot.

Artikel 9: Overmacht
9.1 StructureGroup BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch
niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van StructureGroup BV en/ of voor StructureGroup BV
werkzame personen en weersinvloeden.
9.2 Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan StructureGroup BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien
aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van StructureGroup BV kan worden
gevergd. Deze onvoorziene omstandigheden kunnen niet aan StructureGroup BV worden toegerekend.
9.3 Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijf-, verkeers- en/of
transportstoringen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen,
uitsluitingen, belemmering door derden, brand, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie,
oorlog, door beide partijen onvoorziene technische complicaties.
9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting van schade aan de andere partij.
9.5 Voorzover StructureGroup BV ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Auteursrecht
10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt StructureGroup BV zich de rechten
en bevoegdheden voor die StructureGroup BV toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Alle door StructureGroup BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van StructureGroup BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en
onverminderd het gestelde in artikel 9.4 van deze algemene voorwaarden, slechts het recht op eenmalig gebruik van
het door StructureGroup BV geleverde voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond
ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
10.4 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten van StructureGroup BV
als bedoeld in dit artikel rusten zijn gerechtigd, wanneer volledige betaling van al hetgeen aan StructureGroup BV is
verschuldigd, zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik
automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet tijdig wordt betaald,
StructureGroup BV gerechtigd zal zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
10.5 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever aan StructureGroup BV per overtreding een
direct opeisbare – niet voor matiging vatbare – boete van € 15.000,00. Voor zover StructureGroup BV meer schade
lijdt, heeft zij naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 11: Geheimhouding en exclusiviteit
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12: Risico van opslag en informatie
12.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken, die StructureGroup BV door of vanwege de
opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal StructureGroup BV dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent
haar eigen zaken aanwendt.
12.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde draagt opdrachtgever het risico
voor de bedoelde zaken.

Artikel 13: Geschillen
13.1 De rechter in de vestigingsplaats van StructureGroup BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Niettemin heeft StructureGroup BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.2 Op elke overeenkomst tussen StructureGroup BV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Back to top