Passie voor vastgoed

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo is met 81.000 inwoners een van de drie grote steden in Twente. Gelegen aan de A1 vormt het een van de schakels tussen Nederland en Duitsland. Om het beeld van haar vastgoed te verbeteren heeft gemeente Hengelo aan StructureConsultants gevraagd haar te begeleiden bij het op de markt zetten van conditie- en oppervlaktemetingen van de objecten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Om de juiste marktpartij te selecteren voor het uitvoeren van conditiemetingen conform NEN 2767 en oppervlaktemetingen conform NEN 2580 heeft StructureConsultants voor gemeente Hengelo een meervoudig onderhandse aanbesteding begeleid. De begeleiding bestond uit het opstellen van het aanbestedingsdocument met de selectie- en gunningscriteria en het bestek, maar ook uit het opstellen van het model voor inspectie en de borging van de kwaliteit door het uitvoeren van audits op de opgeleverde resultaten.

In het model voor inspectie zijn de wensen van gemeente Hengelo voor het detailniveau en de te hanteren kostenkengetallen vastgelegd als uniforme basis voor de uit te voeren inspecties. Met steekproefsgewijze audits heeft StructureConsultants gecontroleerd of de opgeleverde inspecties voldeden aan de kwaliteitscriteria die opgenomen waren in het bestek. De audits hebben er daarmee voor gezorgd dat gemeente Hengelo gekregen heeft waarnaar gevraagd was in de aanbestedingsstukken. De conditie- en oppervlaktemetingen hebben gemeente Hengelo geholpen een uniform beeld te krijgen van haar vastgoedportefeuille en inzicht te krijgen in de te verwachten kosten in de komende jaren.

Audit NEN 2767 - gemeente Nijmegen

Opbouw vastgoedorganisatie gemeente Ede

Quickscan vastgoed informatiesysteem gemeente Haarlemmermeer

Aanbesteding conditiemetingen NEN 2767 gemeente Hengelo

Ambitiedocument schoolgebouw Helicon

Onze referenties