Skip to main content

Gemeente Hengelo

Begeleiding meervoudig onderhandse aanbesteding

StructureGroup heeft voor Gemeente Hengelo de meervoudig onderhandse aanbesteding begeleid van de Conditiemeting (NEN 2767) en van de Oppervlaktemeting (NEN 2580).

Gemeente Hengelo is met 81.000 inwoners een van de drie grote steden in Twente met een aanzienlijke vastgoedportefeuille. Gelegen aan de A1 vormt het een van de schakels tussen Nederland en Duitsland.

Gemeente Hengelo had behoefte het beeld van haar vastgoed te actualiseren en te verbeteren en heeft StructureGroup gevraagd de begeleiding te doen bij het op de markt zetten van conditie- en oppervlaktemetingen van de objecten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

De begeleiding bestond uit het opstellen van het aanbestedingsdocument met de selectie- en gunningscriteria en het bestek, maar ook uit het opstellen van het model voor inspectie en de borging van de kwaliteit door het uitvoeren van audits op de opgeleverde resultaten. 

In het model voor inspectie zijn de wensen van gemeente Hengelo voor het detailniveau en de te hanteren kostenkengetallen vastgelegd als uniforme basis voor de uit te voeren inspecties.

Met steekproefsgewijze audits heeft StructureGroup gecontroleerd of de opgeleverde inspecties voldeden aan de kwaliteitscriteria die opgenomen waren in het bestek. De audits hebben er daarmee voor gezorgd dat gemeente Hengelo gekregen heeft waarnaar gevraagd was in de uitvraag.

De conditie- en oppervlaktemetingen hebben gemeente Hengelo geholpen een uniform beeld te krijgen van haar vastgoedportefeuille en inzicht te krijgen in de te verwachten kosten in de komende jaren. 

Aanvullend kan gemeente Hengelo hiermee haar strategische keuzes beter maken vanuit een geactualiseerde vastgoeddata.

Wybe vertelt je er graag meer over.

Wil je meer weten over deze case?

Back to top